หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา  | ผลิตภัณฑ์  | กิจกรรม | ติดต่อเรา  |  สาระน่ารู้ |                                                   


            เกษตรอินทรีย์ ตามนิยามของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) เป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผู้คน โดยอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ เป็นระบบที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นธรรม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

            หลักการของเกษตรอินทรีย์ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ (health) นิเวศวิทยา (ecology) ความเป็นธรรม (fairness) และการดูแลเอาใจใส่ (care)

© 2017 Grand Organic Co., Ltd. All rights reserved.